Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1.

De hiernavolgende verkoops- en leveringsvoorwaarden die deel uitmaken van iedere offerte, worden bij bestelling onherroepelijk aanvaard en beheersen alle overeenkomsten met de firma bvba ClimaHeating in het bijzonder verkoop en levering. Inkoopvoorwaarden en in het algemeen iedere afwijkende clausule zullen bindend zijn, indien de firma bvba ClimaHeating deze schriftelijk en uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2.

Tenzij uitdrukkelijk andere overeengekomen, wordt de verkoop geacht te Turnhout in onze magazijnen, te hebben plaats gegrepen en worden de goederen geacht in goede staat te zijn bevonden, tenzij de koper schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt bij de levering.

Artikel 3.

Met vervoermiddel naar keuze der firma bvba ClimaHeating reizen de goederen voor rekening en op risico van de koper, zelfs indien het geschiedt met eigen transportmiddelen der firma ClimaHeating. Deze laatste wordt ter zake van het vervoer voor elke aanspraak van derden gevrijwaard met uitzondering van de aansprakelijkheid welke onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voorzien van de wet van 1 juli 1956. De koper is van ieder recht op klacht betreffende manco of beschadiging, ontstaan tijdens opslag, of bij het laden, vervallen, indien dit niet bij de levering aan de transporteur wordt gemeld en binnen de 48 uur aan de firma bvba ClimaHeating bevestigd bij ter post aangetekend schrijven. Wij houden ons het recht voor gedurende de uitvoering van een koop, de waarborgen te eisen die wij zullen nodig achten en in geval van weigering totaliteit van de koop te vernietigen of bij voorkomend geval, het nog te leveren gedeelte met de zo mogelijke schade-vergoedingen en interesten.

Artikel 4.

De in de orderbevestigingen en facturen der bvba ClimaHeating vermelde levertijden geven de termijn aan, binnen welke de goederen haar fabrieken verlaten. Deze leveringstijden worden door haar zoveel mogelijk aangehouden, doch zij stelt zich niet aansprakelijk voor onverhoopte overschrijding. Oorlog of oorlogsgevaar, werkstakingen, stagnatie in aanvoer of productie, dan wel overmacht van andere aard geven de firma bvba ClimaHeating het recht naar keuze de koop geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 5.

De facturen door firma bvba ClimaHeating uitgeschreven, dienen te worden voldaan uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum tenzij anders wordt overeengekomen. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 18% opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 300 euro. Bij levering van de bestelde goederen wordt de prijs gefactureerd welke geldig is op de dag van aflevering en de prijs dient betaald en alle verbintenissen, uit onderhavige verkoopsvoorwaarden voortspruitende dienen nageleefd door diegene die bestelde. Indien factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde opzichtens de firma bvba ClimaHeating gehouden tot naleving van alle verbintenissen, uit deze verkoopsvoorwaarden voortspruitende. Tot zekerheid van de betaling van de verkoopsprijs zal de firma bvba ClimaHeating zich kunnen beroepen op het voorrecht voorzien door art. 20.5° van de Wet van 16 december 1851, kosten van overschrijving ten laste van de koper. Ongeacht het recht van de firma bvba ClimaHeating de verkochte goederen terug te vorderen in de vorm en de voorwaarden door hogerbedoelde wet voorzien, ongeacht eveneens het recht zich te beroepen op artikels 1612, 1613, 1184 en 1654 B.W.B.

Artikel 6.

De prijzen aangeduid in publiciteit en catalogus worden enkel als aanwijzing gegeven en zijn niet bindend voor de bvba ClimaHeating. Prijsverschillen  tussen facturen en publiciteit vormen geen grondslag voor verbreking van de bestelling.

Artikel 7.

Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper de firma bvba ClimaHeating nooit aansprakelijk zal kunnen stellen voor welke schade ook die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van gelijk welke fout, contractuele of wettelijke, zowel deze voorzien in artikels 1382, 1383 B.W.B. als deze voorzien door artikels 1384,1385 en 1386 B.W.B. met uitzondering nochtans, wat de schade aangaat die het rechtstreeks gevolg is van kwaad opzet of grove nalatigheid.

Artikel 8.

Rechtsmacht: De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend gemachtigd de geschillen te beoordelen, voortspruitende uit de zaken door onze maatschappij verhandeld. OPMERKING: De verbintenissen door onze agenten aangegaan zijn maar van waarde na de officiële bekrachtiging door ons getekend.